Учредителен протокол

 

 

 

УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
на
СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ТЮЛЕНИ – СОФИЯ

 

Днес 22.09.2013 г. в гр. СОФИЯ  се проведе  учредително събрание  за учредяване  на СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ТЮЛЕНИ - СОФИЯ

 

На събранието присъстваха ОСЕМ човека.Списък на УЧРЕДИТЕЛИТЕ с ЕГН, трите имена и подпис , /направен отделно –НЕ/ , е приложен към  протокола.

За председател на събранието бе предложен СТАМАТ СТОЯНОВ УЗУНОВ, след явно гласуване :

Гласували:      ЗА - 8/осем/ човека

Против - 0 / нула/ човека

Въздържали се - 0 / нула / човека

Единодушно бе избран за председател на събранието СТАМАТ СТОЯНОВ УЗУНОВ.

За протоколчик на събранието бе предложен ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХАДЖИКОСТОВ. 

След явно гласуване –

Гласували:      ЗА - 8/осем/ човека

Против - 0 / нула/ човека

Въздържали се - 0 / нула / човека, ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХАДЖИКОСТОВ

бе избран за протоколчик.

Дневен ред на събранието:

  1. УЧРЕДЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ТЮЛЕНИ – СОФИЯ

  2. Приемане на УСТАВА НА  СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ТЮЛЕНИ – СОФИЯ

  3. Избор на УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ТЮЛЕНИ - СОФИЯ

По първи въпрос: УЧРЕДЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ТЮЛЕНИ – СОФИЯ:

Гласували за 8/осем/ човека

Против 0 / нула/ човека

Въздържали се 0 / нула / човека

Бе учредено СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ТЮЛЕНИ - СОФИЯ

 

По втори въпрос: Приемане на УСТАВА НА  СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ТЮЛЕНИ – СОФИЯ:

Устава бе прочетен от председателя на събранието СТАМАТ СТОЯНОВ УЗУНОВ.

След прочитането УСТАВА бе подложен на гласуване.

 

Гласували за 8/осем/ човека

Против 0 / нула/ човека

Въздържали се 0 / нула / човека,

УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ТЮЛЕНИ - СОФИЯ

бе приет единодушно.

Списък с приелите УСТАВА бе направен с трите имена и подпис на лицата.

 

По трети въпрос: Избор на УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ТЮЛЕНИ - СОФИЯ

Бяха предложени три лица за членове на УС:

СТАМАТ СТОЯНОВ УЗУНОВ,  ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХАДЖИКОСТОВ, ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ БЯНОВ

 

Регламент на гласуването – всеки учредител може да гласува за три имена за член на УС. – предложението бе прието единодушно.

 

След гласуването за членове на УС  и преброяване на гласовете бяха оповестени резултатите:

За СТАМАТ СТОЯНОВ УЗУНОВ

Гласували за 8/осем/ човека

 

За ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХАДЖИКОСТОВ

Гласували за 8/осем/ човека

 

За ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ БЯНОВ

Гласували за 8/осем/ човека

 

За членове на УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ТЮЛЕНИ – СОФИЯ бяха избрани:

  • СТАМАТ СТОЯНОВ УЗУНОВ,

  • ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХАДЖИКОСТОВ,

  • ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ БЯНОВ

 

 

След закриване на събранието УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ да се събере и избере ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ТЮЛЕНИ – СОФИЯ.

 

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

 

 

 

 

Председател на събранието/                                   Протоколчик на събранието/

                                /Стамат Узунов/                                               / Христо Хаджикостов /