Устав

 

УСТАВ
на
СПОРТЕН КЛУБ „ТЮЛЕНИ“ – СОФИЯ

 

 1. Статут, наименование, седалище, представителство

Чл. 1. Спортен клуб „ТЮЛЕНИ“ – София е доброволно сдружение с нестопанска цел, регистрирано и осъществяващо дейността си съобразно с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, действащото българско законодателство, този Устав и решенията на ръководните и управителните си органи.

Чл. 2. /1/ Наименованието на клуба е: Спортен клуб „ТЮЛЕНИ“ – София, което може допълнително да се изписва на латиница: „SPORTS CLUB “SEALS”.

2/ за краткост по-долу в Устава ще се изписва съкратено Клубът.

Чл. 3. Клубът е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза и като такова е самостоятелен носител на права и задължения съгласно българското законодателство.

Чл. 4.Клубът притежава собствени печат, бланка и емблема, на които е изписано наименованието му.

Чл. 5 /1/ Седалището на Клубът е в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 17, партер.

Чл. 6.  Сдружение „Спортен клуб „ТЮЛЕНИ“ – София“ изразява волята си и извършва правни действия чрез своите органи. То се представлява от Управителния съвет или избран от последния председател.

 

 1. Вид на дейността и срок.

Чл. 7. Спортен клуб „ТЮЛЕНИ“ - София се само определя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

Чл. 8. Спортен клуб „ТЮЛЕНИ“ – София се учредява за неограничен срок от време.

 

 1. Цели, средства и предмет на дейност

Чл. 9. /1/ Целите, за постигане на които се учредява Спортен клуб „ТЮЛЕНИ“ – София са:

 1. да организира, подпомага и ръководи спортни прояви по петанк, водни и бойни спортове, атлетика, тенис и др. на своите членове.
 2. Да спомага за повишаването на физическата и спортна култура сред членовете си, децата, юношите и хората с увреждания и в напреднала възраст.
 3. Да работи за защита на творческите интереси и развитие на творческите възможности на членовете си.
 4. Да развива високо спортно майсторство в членовете си, като за целта участва със свои състезатели индивидуално и отборно в национални и международни прояви и членува в национални спортни федерации и сдружения за видовете спорт, които Спортен клуб „ТЮЛЕНИ“ – София развива.
 5. Да спомага за осъзнаване значението на спорта за здравето на практикуващите го.

/2/ Като самоопределило са като организация за осъществяване на дейност в обществена полза Спортен клуб „ТЮЛЕНИ“ – София ще разходва имуществото си за:

 1. развитието и утвърждаването на духовните ценности и физическата култура;
 2. подпомагане на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи посредством спортните прояви които организира;
 3. подпомагането на социалната интеграция и личностна реализация посредством спорта;

чл. 10. За постигане на целите си, Спортен клуб „ТЮЛЕНИ“ – София:

 1. организира и провежда целенасочена програма по физ. Възпитание  и спорт; за подобряване здравето и функционалните възможности на членовете си;
 2. разработва собствен спортен календар за проявите;
 3. осигурява материално-техническото оборудване на клуба;
 4. стопанисва и поддържа материалната спортна база и имущество;
 5. осъществява контакти, поддържа връзки и работи със сродни студентски, ученически, спортни и други съюзи, клубове, сдружения за постигане на общи цели и обмяна на опит;
 6. работи за популяризиране на дейността си сред младежите с цел повишаване физ. култура на подрастващите;

чл.11./1/ за постигане на целите си Клубът може да извършва допълнителна стопанска дейност.

/2/ реализираната печалба от допълнителната стопанска дейност не се разпределя, а се използва за постигане на целите на Клуба.

/3/ Предмета на допълнителната стопанска дейност на Клуба е:

 1. организиране и провеждане на спортни прояви;
 2. изграждане и стопанисване материална и спортно-техническа база;
 3. организиране на школи за учебно-тренировъчна и спортна дейност и предоставяне на спортни услуги на гражданите.

 

 1. Имущество на клуба

Чл. 12. 1/Като юридическо лице – самостоятелен носител на права и задължения съгласно българското законодателство, Спортен клуб „ТЮЛЕНИ“ – София има свое имущество и бюджет, както и банкови сметки в лева и валута.

/2/ Имуществото се състои от право на собственост върху движими вещи и недвижими имоти, ограничени вещни права, пари, вземания, ценни книги, ноу-хау, произведения на изкуството, права върху интелектуална собственост.

Чл. 13. Източници на имуществото на Клуба са:

 1. Приходи от членски вноски на членовете или имуществени вноски;
 2. Доходи, реализирани от осъществена допълнителна стопанска дейност на Клуба;
 3. Дарения и/или завещания от симпатизанти – физически и юридически лица;
 4. Приходи от спортни прояви и участия в спортни състезания;
 5. Приходи от управление на собствено имущество;
 6. Приходи възникнали от други законни източници.

Чл. 14. Общото събрание на Клуба ежегодно определя размера на членската вноска за предстоящата календарна година.

 

 1. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 15. 1/ Членството в Клуба е свободно и доброволно.

/2/ Не се допускат ограничения в членството на етническа, верска или друга основа.

Чл. 16. Членовете на Клуба могат да бъдат местни или чужди физически или юридически лица, които приемат Устава на същия, участват активно в работата му и редовно заплащат членския си внос.

Чл. 17. Приемането на нови членове на Клуба се извършва от УС.

Чл. 18. /1/ Кандидатите за членове на Клуба депозират писмено заявление пред УС, в която заявяват, че са запознати  и приемат условията на Устава и декларират, че не членуват в друг спортен клуб, развиващ същите спортове, развивани  от Клуба.

/2/ УС разглежда заявлението  в 7-дневен срок и уведомява кандидата за решението си.

Чл. 19. Всеки член на Клуба има право да:

 1. Участва в управлението на Клуба, като гласува с един глас в ОС, да избира и да бъде избиран в органите му;
 2. Бъде информиран за неговата дейност;
 3. Изказва становища, отправя  въпроси и прави предложения пред органите на Клуба;
 4. Получава информация за планираните мероприятия.

Чл. 20. Членовете на Клуба са длъжни да:

 1. Спазват Устава и решенията на ръководните органи;
 2. Работят за постигане на основните цели на Клуба;
 3. Да внасят в срок членския внос, така както е определен от ОС на Клуба;
 4. Да не накърняват с действията си авторитета на Клуба в обществото и да не използват същия за цели, противоречащи на Устава.

Чл. 21./1/ на членовете на Клуба при неизпълнение на задълженията им, могат да бъдат налагани наказания:

 1. Забележка – при първо нарушение;
 2. Мъмрене;
 3. Изваждане от състава на ръководните органи на Клуба;
 4. Предупреждение за изключване;
 5. Изключване;

/2/ Санкциите по т.1 и т.2 се налагат от УС, а останалите  - от ОС.

Чл. 22. Членските права и задължения, с изключение на имуществените са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 23. Членството в Клуба  се прекратява:

 1. По заявление на члена до УС;
 2.  С едностранно волеизявление на Клуба – изключване;
 3. Със смъртта или поставяне на члена под пълно запрещение;
 4. С прекратяване на юридическото лице – член на Клуба;
 5. В други предвидени от закона случаи.

Чл. 24. Когато е сезиран със заявление за прекратяване на членството, УС я разглежда в 7-дневен срок и докладва за прекратеното членство на първото следващо съвещание на ОС.

Чл. 25. Изключване на член на Клуба се допуска при:

 1. Системни груби нарушения на Устава и решенията на управителните органи на Клуба;
 2. Продължително/повече от 6 месеца/ неучастие в дейността на Клуба;
 3. Увреждане на доброто име на Клуба чрез изявления и действия, несъвместими с добрите нрави;
 4. Невнасяне на членски внос повече от три месеца след датата определена от ОС;
 5.  Когато член на Клуба бъде осъден за умишлено престъпление.

 

 1. Ръководни органи

Чл. 26. Ръководни органи на Клуба са:

 1. Общото събрание /ОС/;
 2. Управителният съвет /УС/;
 3. Председател;
 4. Контрольор.

Общо събрание

Чл. 27. Общото събрание е върховен орган на Клуба.

Чл. 28. Общото събрание се състои от всички членове на Клуба.

Чл. 29. /1/ ОС има следните компетентности:

 1. Изменя и допълва устава;
 2. Приема други вътрешни актове;
 3. Избира и освобождава членовете на УС, в. т. ч. Председателя, както и членовете на други колективни органи.
 4. Разглежда жалби против решения на УС за изключване на членове;
 5. Взема решения за откриване и закриване на клонове;
 6. Взема решения за преобразуване или прекратяване на Клуба;
 7. Приема основните насоки и програмата за дейността на Клуба;
 8. Приема бюджета на Клуба.
 9. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 10. Приема отчета за дейността на УС;
 11. Отменя решения на другите органи на Клуба, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността му;
 12. Взема и други решения по въпроси непредвидени в устава в компетентност на друг орган.

/2/ Правата по ал.1 т. т. 1,3,4,6,8,10 и 11 не могат да се възлагат на други органи на Клуба.

Чл. 30. /1/ Решенията на ОС са задължителни за другите органи на Клуба.

/2/ Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

Чл. 31 /1/ ОС се свиква от УС по негова инициатива или по искане на една трета от членовете  на Клуба в населеното място на седалището на Клуба или друго място на територията на РБ. Ако в случай на отправено искане на една трета от членовете на Клуба  УС в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на Клуба по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на ОС и по чия инициатива се свиква.

/3/ Поканата може да се обнародва „Държавен вестник“ и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден, освен ако по закон не се предвижда друг начин на свикване.

Чл. 32. /1/ ОС  е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове.

/2/ При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Чл. 33. /1/ Всеки член има право на един глас.

/2/ Член на ОС няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. Него, неговия съпруг или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен вкл.;
 2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

/3/ едно лице може да представлява не повече от трима членове на ОС въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл. 34. /1/ Решенията на ОС се вземат с мнозинство от присъстващите.

/2/ Решения по чл. 28, ал. 1, т. 1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

/3/ по въпроси , които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ /УС/

 

Чл. 35. (1) УС се избира от ОС в състав от три до пет члена,които са и членове на Клуба. ОС избира председател на УС.

(2) Членовете на УС се избират за срок от три години.

Чл. 36. УС:

 1. Представлява  Клуба, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 2. Осигурява изпълнението на решенията на ОС;
 3. Разпорежда се с имуществото на Клуба при спазване изискванията на устава;
 4. Подготвя и внася в ОС проект за бюджет;
 5. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността;
 6. Определя реда и организира извършването на дейността на Клуба, вкл. и тази в обща полза и носи отговорност за това;
 7. Определя адрес за кореспонденция на Клуба, ако е необходимо да е различен от адреса на управление;
 8. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не са в правомощията на друг орган на Клуба;
 9. Разглежда заявления за приемане и освобождаване на членове на Клуба;
 10. Определя размера на възнагражденията на щатния състав на Клуба;
 11. Утвърждава Правилник за работата на Клуба;
 12. Утвърждава спортния календар на Клуба и необходимите средства за неговото реализиране;
 13. Определя кой измежду членовете на УС ще изпълнява временно функциите на Председател на УС до провеждане на ОС, в случаите, когато Председателят е напуснал или е бил освободен от длъжността;
 14. Изпълнява задълженията предвидени в устава.

Заседания на УС

Чл. 37 (1) Заседанията на УС се провеждат веднъж поне на 6 мес. и се свикват и ръководят от Председателя на УС на Клуба. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от УС негов член.

(2) УС може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието  му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ и т. 3 и 6 от предходния член на устава – с мнозинство от всички членове.

(5) УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

 Чл. 38. Член УС може да прекрати участието си в него с едномесечно писмено предизвестие чрез Председателя на Клуба до ОС. В този случай нов член на УС се избира само до края на мандатния период.

Чл. 39. За безпричинно неявяване на повече от четири заседания през календарна година, член на УС може да бъде освободен като такъв от ОС на Клуба по предложение на Председателя. На негово място ОС избира нов член на УС само до края на мандатния период.

Чл. 40. Председателят на Сдружение :“Спортен клуб „Тюлени“ – София:

 1. Е член на сдружението и се избира за срок от три (3) години.
 2. Е по право член на УС и негов председател;
 3. Представлява сдружението, като УС може да приеме решение Клубът да се представлява заедно и/или поотделно от Председателя и друг/и член/ове на УС;
 4. Изпълнява решенията на УС;
 5. Разпорежда се с имуществото на Сдружение :“Спортен клуб „Тюлени“ – София при спазване изискванията на устава и решенията на УС;
 6. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите на Сдружение :“Спортен клуб „Тюлени“ – София;
 7. Сключва договори с физически и юридически лица по смисъла на ЗЗД и ТЗ;
 8. Отчита дейността си пред ОС и УС.

 

 

КОНТРОЛЬОР

Чл. 41. Контрольорът трябва да е член на Сдружение :“Спортен клуб „Тюлени“ – София.

Чл. 42. (1) Контрольорът е факултативен орган, който се избира от ОС за срок от три години и има следните правомощия:

 1. Контролира действията, решенията и договорите, сключени от УС /респективно Председателя/, както и дейността на координаторите на проекти относно съответствието им с устава и решенията на ОС;
 2. Има достъп до пълната документация на сдружението с оглед осъществяването на дейността си;
 3. При констатиране на несъответствия между действия на УС и подчинените му структури от една страна и устава и решенията на ОС, от друга, издава предписание и посочва срока за отстраняването им. Предписанието на Контрольора не спира действието на решенията на УС и подчинените му структури.
 4. Отчита се за дейността си пред ОС.

(2) при трайна невъзможност на Контрольора да изпълнява задълженията си, функцията му се поема от избран от ОС негов заместник.

VII. Книги

Чл. 43. /1/ Клубът води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещия заседанието и лицето, изготвило протокола, удостоверяват съдържанието му с подписите си веднъж годишно. Докладът е публичен и съдържа данни относно: съществените цели на Клуба, изразходваните за тях средства, както и връзката им с целите и програмите на Клуба и постигнатите резултати; размера на безвъзмездното получено имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства; финансовия резултат, както и други изискуеми по закон данни.

 1. Прекратяване и ликвидация

Чл. 44. Сдружение :“Спортен клуб „Тюлени“ – София прекратява дейността си в следните случаи:

 1. По решение на ОС;
 2. С решение на окръжния съд по регистрация;
 3. В други предвидени в закона случаи.

Чл. 45. /1/ След прекратяване на дейността се извършва ликвидация.

/2/ За ликвидатор на Клуба се назначава Председателя на УС, или определено от ОД трето лице;

/3/ Ликвидацията се извършва при спазване разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

Чл. 46. Разпределението на останалото след ликвидацията имущество на Клуба се извършва при спазване разпоредбите на чл. 44 от ЗЮЛНЦ.

 1. Други условия

Чл. 47. За неуредени от настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ и останалото приложимо българско законодателство.

     Настоящия устав е приет на Учредително събрание на Клуба, проведено на 22. 09. 2013 г. в гр. София и е подписан от всички членове-учредители както следва:

 

Стамат Стоянов Узунов                                 …………………..

Христо Георгиев Хаджикостов                     …………………..

Сияна Любомирова Узунова                         …………………..

Стефан Минчев Иванов                                  …………………..

Мария Викторова Бичева- Маркова               …………………..

Стела  Атанасова Манева                               …………………..

Ивайло Стаматов Узунов                              …………………..

Владимир Димитров Бянов                            …………………..